آموزش‏ های حقوقی سال 1395

آموزش‏ های حقوقی سال 1395

دوره های سال 95 (جدید)

دستگاه برگزار کننده: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ردیف

نام دوره

ساعت

نام استاد

1

حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی با یکدیگر

12

 

2

حقوق شهروندی( با تاکید بر حق دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی)

8

 

3

حقوق پیمان

16

 

4

حقوق محیط زیست

18

 

5

حقوق اداری

12