پلان تفصیلی کارگروه حقوق بیماران

20/6/96

12-10

حقوق بیمار در منابع اسلامی

دکتر آقا بابایی نبی

16-14

تبارشناسی و مفهوم شناسی حقوق بیمار

دکتر محمود عباسی

18-16

حقوق بیمار و اخلاق زیستی با تمرکز بر مباحث بیوتکنولوژی

دکتر محمود عباسی

روز دوم 21/6/96

8-10

حق آزادی درمان

دکتر عبدالحسن کاظمی

10-12

حق بر دسترسی بدون تبعیض به خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر عبدالحسن کاظمی

14-16

حق بر اقدامات پیشگیرانه

دکتر عبدالرحمان رستمیان

17-16

جمع بندی

روز سوم 22/6/96

10-8

حق دسترسی به فناوری های جدید پزشکی و رعایت استانداردهای کیفیت درمان

دکتر شهریار اسلامی تبار

12-10

حق بر حریم خصوصی و محرمانگی

دکتر نوید رهبر

16-14

حق بر اطلاعات

دکتر علیرضا پارساپور

17-16

جمع بندی

روز چهارم 23/6/96

10-8

حق اجتناب از درد غیر ضروری

دکتر محسن برهانی

12-10

پخش فیلم «بردارم خسرو»

16-14

حق بر شکایت و جبران خسارت ناشی از خطای پزشکی

دکتر بهنام غفاری (قاضی)

16-17

جمع بندی