پلان تفصیلی کارگروه حقوق سالمندان

روز اول

20/6/96

10-8

تبار شناسی و مفهوم شناسی حقوق سالمندان

دکتر پوریا عسگری

12-10

جامعه شناسی حقوق سالمندان

دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز

16-14

حق حیات، سلامتی و کیفیت زندگی

دکتر نسیبه زنجری

17-16

جمع بندی

روز دوم

21/6/96

10-8

حمایت از اموال سالمندان

دکتر محسن قاسمی

12-10

حق بر آزادی و امنیت شخصی

دکتر ابراهیم گل

16-14

حق بر کار و تامین اجتماعی

دکتر حسین قبادی

17-16

جمع بندی

روز سوم

22/6/96

10-8

حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی

دکتر سید احمد حبیب نژاد

12-10

حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات

دکتر مهدی منتظرقائم

14-16

حق بر ازدواج

دکتر ماهرو غدیری

17-16

جمع بندی

روز چهارم

23/6/96

10-8

حق بر دادرسی منصفانه

دکتر محمد جلالی

12-10

پخش فیلم «کفش هایم کو؟»

16-14

مالیات و سالمندان

دکتر سعید عباسی

17-16

جمع بندی