پلان تفصیلی کارگروه حقوق روستاییان

روز اول 20/6/96

10-8

تبار شناسی و مفهوم شناسی حقوق روستاییان

آقای سعید نوری نشاط

12-10

جامعه شناسی حقوق روستاییان

دکتر هادی وحید

16-14

حق بر حفظ ارزش های کشاورزی و مالکیت فکری

دکتر محمدرضا پروین

17-16

جمع بندی

روز دوم 21/6/96

10-8

بررسی طرق مشارکت جوامع محلی در فرایند توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی

آقای نیما آذری

12-10

حق بر آموزش

دکتر هوشنگ جزی

16-14

حق بر تنوع زیستی ، حفظ محیط زیست

دکتر علی مشهدی

17-16

جمع بندی

روز سوم 22/6/96

10-8

حق بر دسترسی به اطلاعات

دکتر بیژن عباسی

14-12

حق بر مشارکت در زندگی اجتماعی

دکتر محمد حبیبی مجنده

16-14

حق دسترسی به عدالت

دکتر فرهاد الله وردی

17-16

جمع بندی

روز چهارم 23/6/96

10-8

حق زنان روستایی و حمایت های ویژه از آنان

خانم افسانه احسانی

12-10

حق کار و تامین اجتماعی

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

16-14

مالیات و روستاییان

دکتر ولی الله رستمی

17-16

جمع بندی