آموزش‏ های حقوقی سال 1389

آموزش‏ های حقوقی سال 1389

 

تاریخ برگزاری دوره: آبان 89 تا اسفند 89

ردیف

عنوان دوره

ساعت

نام استاد

1

حقوق ثبت

10

آقای احمدی،آقای ادب

2

آشنایی با نرم افزارهای حقوقی

12

دکتر عباس کریمی-آقای محمد نامی

3

آیین دادرسی کیفری

8

آقای خورشیدوند-دکتر

4

آیین دادرسی مدنی

12

دکتر اجتهادی

5

حل اختلاف دستگاه های اجرایی

8

دکتر نجفی خواه

6

آیین نگارش حقوقی

8

دکتر اجتهادی

7

تنظیم لوایح و تصویب نامه های دولتی

6

دکتر رستمی

8

نحوه نگارش قراردادها و پیمان های دولتی

6

دکتر رستمی

9

حقوق شهروندی

6

دکتر کوچ نژاد-دکتر نوروزی

10

کلیات حقوق اداری

12

دکتر موسی زاده

11

مدیریت خدمات کشوری

18

دکتر نجفی خواه

12

نحوه نگارش معاهدات بین المللی

آقای عقیقی

13

امور مالی و محاسباتی

16

آقای

14

تدوین وتنقیح قوانین

6

آقای شفیعی-آقای مهدیزاده

15

بررسی تخلفات اداری

8

آقای طاهریان

16

آموزش سامانه قوانین و مقررات ج ا ا

پروژه

خانم باقری-خانم نظری