آموزش‏ های حقوقی سال 1390-1391

آموزش‏ های حقوقی سال 1390-1391

تاریخ برگزاری دوره: زمستان 90 تا تابستان 91

ردیف

عنوان دوره

ساعت

نام استاد

1

حقوق املاک و اراضی دولتی

10

آقای تفکریان

2

آیین دادرسی مدنی کاربردی

12

دکتر اجتهادی

3

امور مالی محاسباتی

14

آقای رخشنده رو

4

آیین دادرسی کیفری کاربردی

10

دکتر صابر

5

قانون مدیریت خدمات کشوری

12

دکتر نجفی خواه

6

حقوق شهروندان در دستگاه های اجرایی

8

دکتر انصاری

7

آیین نگارش حقوقی

10

دکتر اجتهادی

8

تخلفات اداری

6

دکتر فلاح زاده

9

حقوق پیمان

8

دکتر

10

حل اختلاف دستگاه های اجرایی

10

دکتر رستمی

11

آشنایی با وحدت رویه دیوان عالی کشور

10

دکتر اجتهادی

12

دیوان عدالت اداری

10

دکتر ویژه

13

مسئولیت مدنی دولت

10

دکتر انصاری

14

آشنایی با مراجع شبه قضایی

12

دکتر کریمی

15

حقوق کار و تامین اجتماعی

10

دکتر رستمی-دکتر نعیمی

16

مسئولیت کیفری کارکنان دولت

8

دکتر ؟نژاد

17

آشنایی با حقوق اداری

8

دکتر مشهدی