بخشنامه آموزشی 1395

پیوست بخشنامه دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی 1395

ردیف

عنوان دوره

تعداد ساعت

هزینه ثبت نام (ریال)

1

حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی با یکدیگر

12

000,800,1

2

حقوق شهروندی (با تأکید برحق دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی)

8

000,200,1

3

حقوق پیمان

16

000,400,2

4

حقوق محیط زیست

18

000,700,2

5

حقوق اداری

12

000,800,1

هزینه ثبت نام از محل اعتبارات مصوب هر دستگاه به حساب سیبای شماره 2170469002002 کد شناسه 1400019360807 نزد بانک ملی ایران شعبه اردشیر کد 690 به نام مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی ریاست جمهوری پرداخت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 64453346 معاونت حقوقی ریاست جمهوری تماس حاصل فرمائید.