گزارش تصویری از مدرسه تابستانی حقوق شهروندی

"مدرسه تابستانی حقوق شهروندی با تأکید بر گروههای خاص" که توسط معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دانشگاه مفید (کلینیک حقوقی) برگزار شد به تحلیل و بررسی منشور حقوق شهروندی و مباحث مربوطه در چهار کارگروه حقوق روستائیان، حقوق بیماران، حقوق مهاجران و حقوق سالمندان پرداخت.